Shuwa Circle

Nakatulong ang karanasan ng pag-exchange program bilang mag-aaral ng wikang Hapon, maging ng Filipino Sign Language dahil naaral ko rin ang Japanese Sign Language sa Sapporo kung saan pinakamataas ang bilang ng mga naninirahang bingi sa Japan. Sa pagkababad sa mga banyagang wika, mas nabuksan pa lalo ang mga mata ko sa ganda ng sariling katutubong wikang Tagalog

Danielle Riña
Exchange Student (outbound)
Hokkaido University
Spring 2017